Nasze działania

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ
za 2011 rok

SOŁECTWO WÓJCICE

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej obejmuje okres od zebrania wiejskiego, które odbyło się 21.03.2011 roku do zebrania zaplanowanego na 02.03.2012 roku. W okresie sprawozdawczym Sołtys i Rada prowadziła działalność w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności STATUT SOŁECTWA.
Sołtys uczestniczył w comiesięcznych naradach w Urzędzie Miasta
i Gminy przedstawiając najważniejsze zagadnienia wynikające z wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Sołectwa oraz prac Rady. Z kolei informacje uzyskane na spotkaniach w Urzędzie były przekazywane członkom Rady na organizowanych cyklicznie spotkaniach, a w razie potrzeby również mieszkańcom w formie ogłoszeń i na zebraniach.
Na przestrzeni okresu sprawozdawczego odbyło się 15 protokołowanych zebrań Rady w tym jedno z udziałem zastępcy Burmistrza Jelcza- Laskowic panem Piotrem Stajszczykiem oraz z przedstawicielami OSP w Wójcicach, a niezależnie od regularnych posiedzeń odbywały się również spotkania robocze według potrzeb dla omawiania na bieżąco wynikających spraw.
W okresie sprawozdawczym zorganizowane zostały dwa zebrania wiejskie, których tematem było:

 • dnia 10 czerwca 2011r.- z udziałem kierownika Spółek Wodnych panem Moskalem, dotyczyło omówienia problemów i możliwości rozwiązań związanych z melioracją pól uprawnych w Wójcicach;
  następnie dyskutowano oraz głosowano nad uchwałą o zmianie przeznaczenia części środków finansowych dostępnych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2011 i przeznaczeniu ich na organizację festynu wiejskiego
  w dn. 30-31 lipca 2011r.,
 • dnia 23. 09. 2011r.- przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego
  w wysokości 28 200 zł do wykonania zadań w ramach budżetu na 2011r.

Zgłoszone zadania:
- utrzymanie i doposażenie świetlicy- 19 700 zł,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż progów zwalniających na ulicy Leśnej i Bystrzyckiej- 3 500 zł,
- organizacja imprez kulturalnych- 5 000 zł.

Tematyka poruszana w trakcie posiedzeń oraz realizowana przez Sołtysa i Radę Sołecką oprócz bieżących zagadnień dotyczyła prac, z których należy wymienić:
1. Planowanie prac dla osób z sądowym nakazem wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz Sołectwa- w ramach tych prac realizowano m. in.:
-porządkowanie przystanków autobusowych,
- porządkowanie terenów przyległych do boiska,
- porządkowanie uliczki pomiędzy ulicami Główną i Bystrzycką,
- przeprowadzenie remontu w szkole.

 1. Wykorzystanie funduszu sołeckiego.
 2. Wykonanie nawierzchni ul. Dobrzyńskiej.
 3. Organizacja Majowego Pikniku, Dnia Dziecka, Festynu Sołeckiego, pikniku „Pożegnanie Lata” oraz zabawy sylwestrowej.
 4. Rozmowy i spotkania z Fundacją „Elementarz” dotyczące przekazania PSP w Wójcicach przez Urząd Miasta i Gminy w Jelczu- Laskowicach.
 5. Ustalenie zadań przewidzianych do realizacji w 2012r. we wsi Wójcice celem ujęcia i zaplanowania odpowiednich środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Jelcz- Laskowice- przekazane 15 września 2011r. do Urzędu propozycje to:
 • remont kapitalny świetlicy przy ul. Głównej,
 • wykonanie utwardzonej nawierzchni ul. Dobrzyńskiej,
 • zakończenie remontu ul. Bocznej,
 • modernizacja terenu przyległego do świetlicy przy ul. Głównej- teren rekreacyjny z palcem zabaw

- doprowadzenie prądu,
- wyrównanie terenu,
- usunięcie niektórych krzewów i poszerzenie chodnika,
-wymiana ławek,
-zakup koszy na śmieci,
-renowacja znajdujących się tam toalet,

 • uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym oświetlenia skrzyżowania u zbiegu ulic Głównej i Leśnej,
 • modernizacja kanalizacji burzowej w tym zbiornika wodnego przy
  Głównej oraz modernizacja lub likwidacja zbiornika wodnego u zbiegu ulic Leśnej i Minkowickiej, przewidzianych uprzednio jako zbiorniki przeciwpożarowe,
 • wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie całej miejscowości, a następnie całej infrastruktury komunikacyjnej dróg i chodników.

Zebranie Wiejskie w dniu 24. 09. 2010r. upoważniło Radę Sołecką do zgłoszenia Burmistrzowi zadań do wykonania w ramach przyznanego w kwocie 21 800 zł funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy.

Dysponowane środki zostały przeznaczone na:
- 3 037 zł- oprawa muzyczna (festyn),
-3 700 zł- oprawa muzyczna + nagłośnienie
- 210 zł- ubezpieczenia (festyn),
- 248 zł- zakup pawilonów na potrzeby organizacji festynu,
-115, 91 zł- środki czystości do świetlicy wiejskiej,
- 3 672, 82 zł- wywóz nieczystości+ naprawa przełącza na cmentarzu,
- 455, 57 zł- dostawa wody+ energia,
- 10 000 zł- zakup wyposażenia kuchennego.
Sprawozdanie to zamyka działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2011 rok. Przewodniczący Rady Sołeckiej.

Obchody 70 - lecia Szkoły Podstawowej w WójcicachW najbliższą sobotę, 2 lipca 2016 r., świętować będziemy 70 - lecie naszej szkoły. Część...
Kolejne mecze EURO 2016 na świetlicyPo raz kolejny, Sołtys i Rada Sołecka Wójcic zapraszają do wspólnego oglądania meczy piłki nożnej Mistrzostw...
Zebranie Wiejskie, 8 kwietnia 2016Dnia 08.04.2016r. (piątek) o godzinie 17:30 w świetlicy odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców Wójcic.Tematem...
Start! Witajcie w naszej stronie. Naszym celem jest przybliżenie Wam tych zdarzeń które już minęły, tych które dzieją się aktualnie i które...

SOŁECTWO UCZESTNICZY W INICJATYWIE „ODNOWY WSI DOLNOŚLĄSKIEJ”

dolny_slask     owd